Drogi swiatla

Grzegorz Rys

Drogi swiatla

Grzegorz Rys

Droga AwiatAa to naboA?eAstwo, ktA?re odwoAuje siA do wydarzeA opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna siA od zmartwychwstania Chrystusa, a koAczy na zesAaniu Ducha AwiAtego. NajczAAciej, podobnie jak droga krzyA?owa, skAada siA z czternastu stacji.PorywajAce rozwaA?ania biskupa Grzegorza Rysia to doskonaAa inspiracja duchowa zarA?wno na okres wielkanocny, jak i na kaA?dy czas, kiedy potrzebujesz, aby Chrystus zmartwychwstaA w Tobie. To pogAAbione medytacje nie tylko nad tajemnicA Jego zmartwychwstania, ale takA?e nad wielkanocnA przemianA kaA?dego czAowieka, naszym powstaniem z martwych. Wiara w zmartwychwstanie nie dotyczy wszak jedynie wydarzenia z przeszAoAci. To wiara w to, A?e Chrystus A?yje i dziaAa w nas dzisiaj i A?e bAdzie z nami przez wiecznoAA.